Artibus et Historiae

Pod koniec lat siedemdziesiątych zeszłego wieku narodził się pomysł powołania do życia nowego pisma o sztuce. Został on zrealizowany z inicjatywy Józefa Grabskiego przez grupę historyków sztuki po Międzynarodowym Kongresie Historii Sztuki (CIHA) w Bolonii w roku 1979. W ten sposób zostało założone Wydawnictwo IRSA (IRSA Publishing House). Pierwszy numer pisma Artibus et Historiae ukazał się w roku 1980.

Tytuł naszego pisma — Artibus et Historiae — wywodzi się z prywatnych doświadczeń jego założyciela i redaktora naczelnego, dra Józefa Grabskiego. ARTIBUS ('SZTUKOM') — to inskrypcja na frontonie budynku warszawskiej "Zachęty" (Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, zał. 1860), szacownego i prestiżowego "salonu wystawowego" stolicy, rodzinnego miasta dra Grabskiego. Drugi człon tytułu, ET HISTORIAE ('I HISTORII'), jest hołdem złożonym Profesor Karolinie Lanckorońskiej (1898-2002), wybitnemu historykowi sztuki i wydawcy źródeł historycznych do dziejów Polski, w ramach stworzonego przez Nią w Rzymie Institutum Historicum Polonicum. Jest podziękowaniem dla Profesor Lanckorońskiej i Fundacji imienia Jej Rodziny, pod których opieką przebywał przez szereg lat i którymi współpracował dr Józef Grabski, a potem także IRSA.

Artibus et Historiae — to pismo poświęcone szeroko rozumianym zagadnieniom historii sztuki, publikowane przez Wydawnictwo IRSA. Bogato ilustrowane artykuły obejmują szeroki zakres tematów, uwzględniając również film, fotografię oraz inne dziedziny sztuki związane z ekspresją wizualną. Nasze czasopismo w szczególny sposób popiera interdyscyplinarne badania nad sztuką oraz problemami z pogranicza historii sztuki i innych dyscyplin humanistycznych, jak psychologia, socjologia, filozofia, literatura i in. Ważnym przedmiotem badań wydają się nam wzajemne związki między różnymi dziedzinami sztuki — malarstwem, architekturą, rzeźbą, oraz nad ikonografią. Znajdą tutaj swoje miejsce i możliwość wyrazu także takie prace, które z metodologicznego punktu widzenia zdają się być niekonwencjonalne, a wnoszą nowe, uzasadnione naukowo pomysły.

Bynajmniej nie chcemy tym samym wyłączyć z naszego spektrum badań z historii sztuki przeprowadzanych tradycyjnymi metodami; przeciwnie — pragniemy, by historia sztuki jako dyscyplina akademicka była podstawą i punktem odniesienia dla prac publikowanych na naszych łamach.

Artibus et Historiae ukazuje się dwa razy w roku, a artykuły drukowane są w jednym z czterech języków: angielskim, niemieckim, francuskim lub włoskim, zależnie od wyboru autora (a czasem także od poruszanej w artykule problematyki). Profil czasopisma kształtuje doradczy Komitet Naukowy, złożony z wybitnych historyków sztuki z całego świata, który także czuwa nad pracą redakcji.

Artibus et Historiae jako naukowe, recenzowane czasopismo z zakresu historii sztuki jest indeksowane w Bibliography of the History of Art (BHA), w European Reference Index for the Humanities (ERIH), w którym otrzymało najwyższą kategorię INT1 oraz w serwisach Arts and Humanities Citation Index® i Current Contents®/Arts & Humanities prestiżowej bazy czasopism Thomson Reuters Web of Science. Artibus et Historiae jest także na liście czasopism punktowanych (10 p.) przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Obszerniejsze prace, które ze względu na swoją objętość nie mogły ukazać się w piśmie, zostały opublikowane w liczącej dziesięć tomów serii Bibliotheca Artibus et Historiae.